ข่าวและบทความ

ข้าวหอมพร้อมรับประทาน ตราเคดี-แคร์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย
จากมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปัมภ์และสำนักงานนวัติกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Winner of Rice innovation Awards 2018 in Industrial Level